Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor belastingschulden waar bijzonder uitstel van betaling voor is verleend tijdens de coronacrisis toch versoepelen. Een van de plannen is dat onder voorwaarden het mogelijk is per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. De maximale aflostermijn van vijf jaar wordt ook mogelijk voor een groep ondernemers verruimd naar zeven jaar.

Coronaschulden
Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, hebben bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor hun belastingschulden. Van de oorspronkelijke € 47 miljard staat nu nog ruim    € 20 miljard aan belastingschuld open. Deze schulden moeten vanaf oktober 2022 in uiterlijk 60 maanden worden afgelost.

Geen verdere coronasteun
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven geen verdere steunmaatregelen vanwege corona te overwegen. Toch wil het een tegemoetkoming treffen voor ondernemers die in de kern gezond zijn, maar door de opgebouwde belastingschulden in betalingsmoeilijkheden dreigen te komen.

Aflossen per kwartaal mogelijk
Het kabinet stelt in die gevallen voor dat ondernemers hun maandbedrag per kwartaal betalen. Zo kunnen bedrijven bij tijdelijke liquiditeitsproblemen toch tegemoet worden gekomen. Een andere optie is om een incidentele betaalpauze mogelijk te maken. Dat zou één keer gedurende maximaal drie maanden mogelijk moeten zijn. Hierdoor moet in de resterende maanden dan wel een groter bedrag worden afgelost.

Let op! Deze versoepelingen zijn alleen van toepassing als een bedrijf de noodzaak ervan aantoont. De ondernemer moet daarvoor een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen, waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Toch zeven jaar de tijd?
Op 5 juli 2022 is een motie ingediend in de Tweede Kamer waarbij is aangegeven dat de standaard terugbetaaltermijn van vijf jaar voor een bepaalde groep levensvatbare ondernemers niet haalbaar is. Voor hen zou een maximale terugbetaaltermijn van zeven jaar moeten gelden. Ook hiervoor moet een schriftelijk verzoek worden ingediend door de ondernemer en wordt een lichte toets uitgevoerd om de levensvatbaarheid te checken.

Let op! Pas na de zomer van dit jaar, 2022, worden deze versoepelingen behandeld door het parlement.

Alternatieven
Het kabinet heeft ook alternatieve oplossingen onderzocht, maar geeft aan genoemde opties de voorkeur. Over de opties zal op korte termijn met de Tweede Kamer worden overlegd.

Ook soepelere opstelling bij schuldsanering
Eerder was al toegezegd dat de Belastingdienst per 1 augustus 2022 een soepelere houding zal aannemen in saneringsakkoorden. De Belastingdienst neemt vanaf die datum genoegen met een gelijk percentage als aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd (100% in plaats van 200% ten opzichte van concurrente crediteuren). Deze versoepeling geldt tot 1 oktober 2023.

Bron: SRA