[wpseo_breadcrumb]

Gedragscode

Gedragscode Wolfsbergen Van Haarlem 

Wolfsbergen Van Haarlem (hierna te noemen: WVH) is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vooraanstaande organisatie op het gebied van professionele dienstverlening. Dit is mede te danken aan de professionele, betrouwbare werkwijze van onze medewerkers. Externe gebeurtenissen hebben de wereld echter duidelijk veranderd. Een integere reputatie is niet langer vanzelfsprekend: wij moeten ondubbelzinnig en zichtbaar verantwoord handelen. Daarom hebben wij onze normen en waarden vastgelegd in een gedragscode.

Integriteit en betrouwbaarheid blijven waarmaken 

Met onze gedragscode willen we duidelijk maken waar WVH voor staat en volgens welke principes en gedragsregels wij werken. De gedragscode biedt houvast aan alle WVH’ers en geeft richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen wij het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken. 

Waarom een gedragscode? 
Als professionele adviseurs helpen wij onze cliënten bij het oplossen van bedrijfsproblemen. Wij ondersteunen bij het creëren van waarde, het beheersen van risico’s en het verbeteren van prestaties. De accountant speelt een belangrijke rol bij de gang van zaken op de financiële markt. We zijn trots op het feit dat onze diensten toegevoegde waarde bieden door onze bijdrage om de inzichtelijkheid, de betrouwbaarheid en de consistentie van bedrijfsprocessen te verbeteren. Om succesvol te zijn en te blijven, moeten wij groeien en ons steeds blijven ontwikkelen, als individuele personen en als organisatie. Excelleren, Teamwork en Leiderschap zijn de belangrijkste waarden die onze medewerkers helpen deze groei te verwezenlijken.

Richtlijnen 
Iedere medewerker van WVH wordt geacht om de richtlijnen uit de gedragscode te kennen en te begrijpen en de waarden waarop deze zijn gebaseerd te onderschrijven. Kennen en begrijpen is echter niet voldoende. Onze medewerkers hebben tevens de plicht om de inhoud en de strekking van deze gedragscode na te leven en om anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.

Normen en waarden

Onze gedragscode is gebaseerd op onze waarden Excelleren, Teamwork en Leiderschap.

 • Excelleren: Wij doen wat wij beloven en leveren meer toegevoegde waarde dan van ons wordt verwacht. Wij bereiken excelleren door innovatie, kennisontwikkeling en scherpte.
 • Teamwork: De beste oplossingen komen voort uit samenwerking met collega’s en cliënten. Effectief teamwork vraagt om sterke onderlinge relaties, respect en uitwisseling met elkaar.
 • Leiderschap: Toonaangevend ten aanzien van cliënten, toonaangevend ten aanzien van mensen en de beste ideeën voortbrengend. Leiderschap wordt op ons vakgebied gekenmerkt door moed, het hebben van een visie die anderen inspireert en motiveert en door persoonlijke integriteit.


Onze reputatie 

Onze cliënten en collega’s hebben vertrouwen in WVH door onze professionele instelling en integriteit. Deze kwaliteiten vormen de grondslag van onze goede naam, die we op de volgende manieren hooghouden:

 • We willen ons alleen richten op cliënten van wie de verwachtingen aansluiten bij onze competenties, die onze diensten waarderen en die voldoen aan de juiste normen van legitimiteit en integriteit.
 • Als wij in een forum spreken, waarbij het publiek redelijkerwijs verwacht dat wij WVH vertegenwoordigen, geven we in principe alleen het standpunt van WVH weer.
 • Als we in ons werk gebruik maken van faciliteiten van WVH of van onze cliënten, dan doen we dat op een verantwoorde en zakelijk juiste manier en alleen voor wettelijke en toegestane doeleinden. Onder faciliteiten verstaan we materiële en elektronische maar ook intellectuele middelen.

Professioneel gedrag

We verlenen professionele dienstverlening door ons aan de volgende richtlijnen te houden:

 • We verlenen professionele diensten in overeenstemming met het beleid van WVH en de betreffende technische en professionele normen.
 • We bieden alleen die diensten die binnen ons competentiebereik vallen en streven ernaar om niet minder te leveren dan hetgeen we hebben toegezegd.
 • We leveren kwaliteit voor een eerlijke prijs en zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
 • We voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
 • We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze medewerkers, en anderen met wie wij zaken doen. Tenzij toegestaan, gebruiken we geen vertrouwelijke informatie voor persoonlijke doeleinden, ten gunste van WVH of ten gunste van derden. We maken vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens alleen openbaar indien dit nodig is en wanneer wij hiervoor de desbetreffende goedkeuring hebben verkregen en/of wij hiertoe verplicht zijn vanwege juridische, wettelijke of professionele vereisten.
 • We willen belangenverstrengeling voorkomen.
 • We koesteren onze onafhankelijkheid. We beschermen het vertrouwen van onze cliënten en andere belanghebbenden door ons te houden aan wettelijke en professionele normen die zijn opgesteld om ons in staat te stellen zo objectief mogelijk te werken. Hierbij zorgen wij ervoor dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt of lijkt te komen. We reageren actief op situaties en omstandigheden die onze objectiviteit in gevaar brengen of lijken te brengen.
 • Wanneer we worden geconfronteerd met moeilijke kwesties of situaties waarbij WVH een risico loopt, raadplegen we de daartoe bevoegde personen van WVH voordat we tot actie overgaan. We volgen de technische en administratieve vereisten van raadpleging die voor ons van toepassing zijn.
 • Het is voor ons onacceptabel om steekpenningen te aanvaarden of te betalen.

Respect voor anderen

 • We treden onze cliënten, medewerkers en anderen met wie we zaken doen tegemoet met respect, waardigheid, eerlijkheid en beleefdheid.
 • We zijn trots op de diversiteit onder onze werknemers en zien dit als een concurrentievoordeel dat dient te worden gekoesterd en uitgebreid.
 • We zetten ons in voor het behoud van een werkomgeving waarin geen sprake is van discriminatie, pesterijen en/of ongewenste intimiteiten.
 • We proberen werk en privéleven in evenwicht te houden en anderen te helpen bij het behouden van de goede balans.
 • We investeren in de doorlopende verbetering van onze vaardigheden en talenten.
 • We bieden onze mensen een veilige werkomgeving.

Mensen

De organisatie WVH hecht aan een aantal gedragsregels en principes, die zijn vastgelegd in deze gedragscode. We omarmen fundamentele mensenrechten, handelen naar lokale tradities en dragen bij aan de ontwikkeling van gemeenschappen. Verder wordt iedere WVH’er geacht respectvol, waardig, eerlijk en beleefd te zijn naar iedereen met wie we omgaan; discriminatie, pesterijen en/of ongewenste intimiteiten zijn onacceptabel.

Onze verantwoordelijkheid 
Deze gedragscode van WVH beschrijft hoe we ons dienen te gedragen en zaken dienen te doen in uiteenlopende omstandigheden en situaties. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om de gedragscode en het beleid van WVH consistent en correct na te leven en om anderen te helpen dit ook te doen. 

Overtreding van de gedragscode 
We willen iedereen stimuleren om twijfels over naleving van de gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, redelijke, eerlijke en respectvolle manier. WVH wil individuele personen beschermen tegen represailles. De vennoten zijn verantwoordelijk voor de behandeling van problemen die onder hun aandacht worden gebracht. Als er melding wordt gemaakt van (een vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig, volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.