Belastingontduiking strenger aangepakt

Staatssecretaris Wiebes is van plan om nieuwe nationale maatregelen te treffen in de aanpak van belastingontduiking. In een brief aan de Tweede Kamer stelt hij onder andere voor de inkeerregeling voor zwartspaarders af te schaffen, het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen te beperken en boetes voor belastingadviseurs die meewerken aan onaanvaardbare fiscale constructies openbaar te maken.

Afschaffen inkeerregeling

Door de inkeerregeling af te schaffen, kan de Belastingdienst straks ook een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige die binnen twee jaar na het indienen van een onjuiste of onvolledige aangifte alsnog een juiste aangifte doet of informatie verstrekt. Ook bij inkeer binnen twee jaar is dan het reguliere boeteregime van toepassing en is er geen onderscheid meer tussen belastingplichtigen die inkeren vóór en na twee jaar. Op dit moment bedraagt de boete voor belastingplichtigen die na twee jaar inkeren maximaal 120% van de verschuldigde belasting. Wel blijft het alsnog verstrekken van juiste en volledige inlichtingen door de belastingplichtige gelden als een strafverminderende omstandigheid.

Beperken fiscaal verschoningsrecht

Een andere maatregel die Wiebes voorstelt is het inperken van het fiscale verschoningsrecht voor notarissen en advocaten. Hiermee wil hij voorkomen dat de Belastingdienst niet adequaat belasting kan heffen en innen, omdat een zogeheten geheimhouder gebruikmaakt van het fiscaal verschoningsrecht. Het fiscale verschoningsrecht blijft wel gehandhaafd voor bepaalde juridische werkzaamheden van de advocaat of notaris.

Openbaar maken van vergrijpboetes aan fiscaal adviseurs

Wiebes wil ook een hardere aanpak van (fiscaal) adviseurs die hebben meegewerkt aan het adviseren over en implementeren van onaanvaardbare fiscale constructies. Hij stelt voor om onherroepelijk vaststaande vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking, openbaar te maken.

Andere nationale maatregelen die Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer voorstelt is het aanpakken van aandelen aan toonder en het verruimen van de aansprakelijkheid voor het betalen van belasting.

De verschillende maatregelen zullen worden uitgewerkt in wetsvoorstellen.


Gepubliceerd: 18 januari 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels