Nieuwe regeling bepaling verzekeringsplicht dga

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Om dit te bepalen is er de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder. Die Regeling is per 1 januari 2016 vervangen door de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016.

De nieuwe Regeling bevat criteria voor de beoordeling of de statutair bestuurder van een vennootschap verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Voor de werknemersverzekeringen wordt de arbeidsverhouding van de dga niet als dienstbetrekking beschouwd.

Beslissend criterium blijft of sprake is van een gezagsverhouding. In de nieuwe Regeling is duidelijker dan voorheen als leidend beginsel vastgelegd dat geen sprake is van een reële gezagsverhouding als de bestuurder zelf kan besluiten over zijn ontslag, en derhalve niet tegen zijn wil ontslagen kan worden. Indien de bestuurder niet in een ondergeschikte positie verkeert, is derhalve geen sprake van werknemerschap en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen.

In de nieuwe Regeling worden de volgende criteria gehanteerd om te bepalen wie als dga wordt aangemerkt:

  • de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, een zodanig aantal aandelen houdt, dat hij volgens de statuten van de vennootschap over zijn ontslag kan besluiten;
  • de bestuurder die, tezamen met zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, aandelen houdt die ten minste twee derde van de stemmen vertegenwoordigen, zodat hij over zijn ontslag kan besluiten.
  • de bestuurders die samen alle aandelen bezitten én als aandeelhouders een gelijk of nagenoeg gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen (nevengeschiktheid).

Voorgaande criteria worden getoetst aan de hand van formele statuten. Een en ander is niet meer te veranderen middels een aandeelhoudersovereenkomst of stemovereenkomst. Indien blijkt dat bestuurder verzekerd is en dit niet wenselijk wordt geacht, zijn er natuurlijk mogelijkheden om dit aan te passen. Hierbij staan wij u graag bij.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels