De VAR Verklaring - Hoe nu verder?

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft het transitieplan voor de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) naar de Eerste Kamer gestuurd.

Het plan is opgedeeld in drie verschillende fases: een voorbereidingsfase, een implementatiefase en het tijdstip vanaf wanneer de nieuwe werkwijze onverkort gaat gelden.

Voorbereidingsfase

De voorbereidingsfase is de periode van heden tot 1 april 2016. De focus in deze fase ligt op het opstellen van modelovereenkomsten en het beoordelen door de Belastingdienst van voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten.

Markeringen

Eind november 2015 zorgt de Belastingdienst ervoor dat zowel in de gepubliceerde sectorale voorbeeldovereenkomsten als in de algemene modelovereenkomsten de bepalingen zijn gemarkeerd die fiscaal of voor de werknemersverzekeringen relevant zijn. Zo is het voor partijen duidelijk welke bepalingen uit de overeenkomst zij kunnen aanpassen zonder dat zij het risico lopen van de plicht tot het afdragen en voldoen van loonheffingen en een verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Door de markeringen zijn de sectorale voorbeeldovereenkomsten en de algemene modelovereenkomsten in meer situaties en voor meer partijen bruikbaar.

Implementatiefase

De implementatiefase is de periode van 1 april 2016 tot 1 januari 2017. Vanaf 1 april 2016 verstrekt de Belastingdienst geen VAR's (Verklaringen Arbeidsrelaties) meer. De Belastingdienst hanteert in deze periode een terughoudend handhavingsbeleid en biedt een helpende hand bij de implementatie van de nieuwe werkwijze voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Zij moeten waar nodig hun werkwijze aanpassen en daarvoor geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017.

Voorlichting

Zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de implementatiefase is een goede voorlichting door de Belastingdienst van essentieel belang. Dit zal volgens staatssecretaris Wiebes plaatsvinden langs verschillende vormen, zoals digitaal via de website van de Belastingdienst.

In de voorlichting zal worden benadrukt dat het beoordelen en publiceren van overeenkomsten een service is van de Belastingdienst, dat de model- en voorbeeldovereenkomsten dus niet verplicht zijn en dat het ook niet verplicht is om een overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Maar alleen als daadwerkelijk volgens een door de Belastingdienst beoordeelde (model-of voorbeeld-) overeenkomst wordt gewerkt, heeft de opdrachtgever de zekerheid van geen afdracht en voldoening van loonheffingen.

Binnenkort publiceert de Belastingdienst een overzicht met bepalingen die juist wel of juist niet tot een dienstbetrekking leiden. Dit overzicht kan als hulpmiddel dienen voor de eventuele keuze om een overeenkomst voor te leggen of om gebruik te gaan maken van een model-of voorbeeldovereenkomst.

Nieuwe werkwijze

Op 1 januari 2017 is de implementatiefase afgerond en geldt onverkort de nieuwe werkwijze voor het geven van zekerheid over de loonheffingen. De Belastingdienst hanteert vanaf die tijd een risicogericht handhavingsbeleid. Is sprake van een dienstbetrekking, maar worden geen loonheffingen afgedragen en voldaan, dan wordt een correctieverplichting of een naheffingsaanslag opgelegd. Bestond de dienstbetrekking al in 2016, dan wordt alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken, indien voorafgaand aan 1 april 2016 de vrijwarende werking van de VAR van toepassing was.

Verdere behandeling wetsvoorstel

Tot slot verzoekt staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel DBA op korte termijn voort te zetten. Inwerkingtreding per 1 april 2016 is alleen mogelijk als de Eerste Kamer uiterlijk 26 januari 2016 instemt met het wetsvoorstel. 

Regeling tot invoering van dit wetsvoorstel

De reeds afgegeven VAR verklaringen over het jaar 2014 en 2015 blijven in beginsel geldig tot de nieuwe wet- en regelgeving in 2016 ingaat. Dit houdt concreet in dat u alleen een (nieuwe) VAR verklaring aan hoeft te vragen indien u nieuwe verzaamheden gaat verrichten waarvoor door de belastingdienst nog niet eerder een VAR –verklaring is afgegeven of indien u gaat werken onder andere omstandigheden of voorwaarden waarvoor u reeds eerder een VAR heeft ontvangen van de belastingdienst.

Desgewenst kunnen wij u behulpzaam zijn bij het aanvragen van de VAR-verklaring. We houden u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels