Nieuwsbrief

Suppletie btw

Bij het opstellen van de jaarstukken blijkt er vaak een verschil te zijn tussen de verschuldigde btw en de afgedragen btw. De fiscus controleert hier extra op.

Suppletieaangifte verplicht

Het komt vaak voor dat bij het opstellen van de jaarstukken blijkt dat er een verschil is tussen de daadwerkelijk verschuldigde btw en de op de aangiften betaalde btw. Sinds 2012 is er een wettelijke verplichting om dan een suppletieaangifte in te dienen. U moet hiervoor een apart formulier gebruiken. Niet-naleving kan leiden tot een forse boete.

Tip: kleine correcties, van per saldo niet meer dan  € 1.000,-, kunnen gewoon in de volgende btw-aangifte meegenomen worden

Balansschuld

Zeker in tijden waarin het financieel tegenzit, kan de verleiding ontstaan om geen suppletieaangifte te doen. Let op. Dan is er in de ogen van de fiscus al snel sprake van opzet. Boete 50%! De Belastingdienst is bezig  met een actie waarbij de btw-schuld op de balans vergeleken wordt met de ingediende btw-aangiften. Als daarin een verschil zit, zal men contact met u opnemen met de vraag waarom er geen suppletieaangifte is ingediend. Als die  ten onrechte niet is ingediend, zal de niet-afgedragen btw worden nageheven, mét rente en boete. Tip: deze boetes kunnen verlaagd worden bij boetematigende omstandigheden, bijvoorbeeld uw financiële situatie.

Vrijwillige verbetering

Als er ook bij u sprake is van niet-aangegeven btw, is het zaak om die alsnog zo snel mogelijk aan te geven. Als de fiscus nog geen contact met u heeft opgenomen, dan kunnen, door alsnog vrijwillig een suppletieaangifte in te dienen, boetes worden beperkt en mogelijk zelfs worden voorkomen.

formulier om deze lening eigen woning op te geven ten bate van (hypotheek)renteaftrek kan ook offline worden ingevuld.

Extra controle van fiscus op bepaalde thema's

Uw aangifte inkomstenbelasting 2013 moet vóór 1 april 2014 bij de Belastingdienst binnen zijn. Bij de controle van uw aangifte zal de fiscus scherp letten op bepaalde onderdelen van uw aangifte. Recent heeft de Belastingdienst de controlethema’s voor uw aangifte over 2013 gepubliceerd.

Bepaalde onderdelen van de aangifte inkomstenbelasting 2013 zal de Belastingdienst extra controleren, omdat uit het verleden is gebleken dat het daarbij regelmatig verkeerd gaat. Voor de aangifte over 2013 zijn dat de volgende onderwerpen:

•             zorgkosten, zoals dieetkosten en medicijnen;

•             gastouders;

•             zorgverleners die zorg verlenen aan houders van een persoonsgebonden budget;

•             hypotheekverhoging;

•             giften;

•             vermogen in het buitenland en Belgisch pensioen;

•             echtscheiding.

Voorkomen fouten in aangifte inkomstenbelasting

Daarnaast stuurt de fiscus naar zo’n 700.000 belastingplichtigen een brief met informatie over de controlethema’s. Mocht u gebruik kunnen maken van een vrijstelling, dan zal de fiscus u daar ook op wijzen. Op deze manier hoopt de Belastingdienst dat u minder fouten maakt bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting voor 2013.

Goodwill ineens geheel ten laste van de winst brengen

Hof Den Haag oordeelt dat X bv de in 2007 betaalde goodwill geheel ten laste van haar winst mag brengen. De in verband met de uitkoop van een vennoot betaalde goodwill was namelijk betaald om de onderneming te vrijwaren van verder oplopende verliezen.

Nihil aangifte

De sanctie bedraagt een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 81.000) of indien dit bedrag hoger is, ten hoogste het bedrag van de te weinig betaalde belasting.

Belanghebbende, X bv, neemt via haar werkmaatschappij deel in een maatschap van accountants en belastingadviseurs. D was één van de andere vennoten. Hij nam deel via E bv. Medio 2003 is D in zijn woning overvallen en blootgesteld aan extreem gewelddadige handelingen en intimidaties. D kon hierdoor in de periode 2003-2006 slechts beperkt werkzaamheden voor de maatschap verrichten. D meldt zich per 1 januari 2007 weer beter. Korte tijd later is hij echter weer overspannen en vertrekt hij zonder daarna iets van zich te laten horen. Met behulp van een onderhandelaar wordt eind 2007 overeengekomen dat D vertrekt. In het kader van zijn vertrek betalen de andere drie vennoten, waaronder X bv, een uitkoopsom aan D. In geschil is of de ter zake van de uitkoop betaalde goodwill in één maal mag worden afgeschreven of dat de goodwill eerst moet worden geactiveerd.

Hof Den Haag oordeelt dat X bv de in 2007 betaalde goodwill geheel ten laste van de winst mag brengen. Volgens het hof blijkt uit de vaststaande feiten en de geloofwaardige verklaringen van X bv ter zitting namelijk dat uitkoop van D noodzakelijk was om het bedrijf van de maatschap te vrijwaren van verder oplopende verliezen, die bij de handhaving van E bv, in de persoon van D, in de toekomst werden gevreesd. Hieraan doet volgens het hof niet af dat de uitkoop mede de verbetering van het bedrijf van de maatschap als bron van inkomen voor de overblijvende vennoten tot gevolg heeft gehad. Het gelijk is aan X bv.

Naheffingsaanslag privé gebruik auto

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat X bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Er is terecht een naheffingsaanslag loonheffingen opgelegd.

X bv stelt een auto ter beschikking aan haar dga. In de aangifte loonheffingen 2006 geeft X bv geen bijtelling privégebruik aan. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een naheffingsaanslag loonheffingen op aan X bv. In de bezwaarfase overlegt X bv een kilometeradministratie waaruit blijkt dat de dga de auto in 2006 voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De inspecteur accepteert deze kilometeradministratie niet. Rechtbank Gelderland oordeelt dat X bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de auto voor minder dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. De achteraf, aan de hand van de (zakelijke) agenda, gereconstrueerde kilometeradministratie, is hiervoor volgens de rechtbank niet voldoende.

Hof Arnhem - Leeuwarden oordeelt dat X bv niet overtuigend heeft aangetoond dat de dga de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt. Het hof overweegt hierbij onder andere dat:

• de kilometeradministratie achteraf is opgesteld aan de hand van de zakelijke agenda van de dga;

• in de agenda slechts locaties worden genoemd;

• van geen enkel moment gedurende het jaar de feitelijke kilometerstand bekend is.

Volgens het hof heeft de inspecteur dan ook terecht een voordeel in verband met het privégebruik van de auto in aanmerking genomen. De inspecteur heeft terecht een naheffingsaanslag opgelegd.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor exploitatie van vastgoed

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de aard en omvang van de door de vader van mevrouw X verrichte arbeid onmiskenbaar ten doel heeft een hoger rendement te behalen dan een belegger zou nastreven.

De ouders van belanghebbende, mevrouw X, houden alle aandelen in een bv. In 2011 schenken de ouders één aandeel aan X, alsmede een bedrag in contanten. De vader van X is makelaar van beroep. De activiteiten van de bv bestaan voornamelijk uit de verhuur van bedrijfspanden en woonhuizen. X doet in de aangifte voor het recht van schenking een beroep op de SW-bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Volgens Rechtbank Oost-Nederland exploiteert de bv echter geen materiële onderneming en bestaat dus ook geen recht op de BOR. X gaat in hoger beroep. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de aard en omvang van de door de vader verrichte arbeid onmiskenbaar ten doel heeft dat een hoger rendement te behalen dan een belegger zou nastreven. Met name in de nieuwbouwprojecten wordt veel arbeid gestoken. De vader heeft daartoe een uitgebreid zakelijk netwerk. Daarnaast is van belang dat een deel van het vastgoed met vreemd vermogen is gefinancierd. Er is aldus een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid gericht op het deelnemen aan het maatschappelijk productieproces met het oogmerk om winst te behalen en waarbij die winst ook redelijkerwijs is te verwachten. X maakt aannemelijk dat ten tijde van de schenking een onderneming in de zin van art. 3.2 Wet inkomstenbelasting 2001 wordt gedreven. Het beroep van X is gegrond.

Minder belasting betalen door middeling

Bij sterk wisselende inkomens bestaat de kans dat u meer belasting betaalt dan het geval zou zijn bij een gelijkmatige verdeling over de jaren. Is dit het geval, dan kunt u misschien profiteren van de middelingsregeling en geld terugkrijgen van de Belastingdienst.

Bij middeling kijkt u naar het gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak). De Belastingdienst kan belasting teruggeven als u bij gelijkmatige verdeling van het inkomen minder belasting zou moeten betalen dan de nu betaalde belasting. Voor het toepassen van de middelingsregeling gelden de volgende voorwaarden:

•             over het hele middelingstijdvak heeft u belasting betaald in Nederland;

•             u kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren;

•             het middelingstijdvak mag geen overlap hebben met andere middelingstijdvakken;

•             het verzoek om middeling moet u indienen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren in het middelingstijdvak onherroepelijk vaststaan;

•             de middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1.

U moet de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om gebruik te maken van de middelingsregeling. Naast de brief moet u ook een berekening meesturen.Voor het terugkrijgen van betaalde belastingen moet het verschil groter zijn dan de drempel van € 545. Het bedrag boven deze drempel krijgt u terug van de Belastingdienst.

Straks alleen S&O aanvragen via E-herkenning

Per 1 juli 2014 heeft u e-Herkenning nodig om een S&O-verklaring aan te vragen. Deze verklaring moet u hebben om de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) of de research & developmentaftrek (RDA) toe te mogen passen.

Als u zich bezighoudt met innovatieve projecten, producten of programmatuur, kunt u in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering of de RDA. U hoeft bij de S&O-afdrachtvermindering niet het volledige bedrag aan ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen af te dragen aan de Belastingdienst. Komt u in aanmerkingen voor de RDA, dan mag u een bepaald percentage van uw investeringen in innovatie extra in aftrek brengen van de winst voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. U moet voor deze regelingen wel eerst een zogenoemde S&O-verklaring aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Per 1 juli 2014 kan dit alleen nog met behulp van e-Herkenning niveau 2.

Diverse aanbieders van e-Herkenning

Bij e-Herkenning gaat het om een digitale sleutel die u kunt gebruiken om te communiceren met de overheid. U kunt hiermee inloggen bij provincies, gemeenten en diverse ministeries. Steeds meer overheidsorganisaties sluiten zich hierbij aan. Er zijn diverse aanbieders die een instrument voor e-Herkenning kunnen aanbieden. Meer informatie vindt u op  www.eherkenning.nl. Op dit moment kunt u uw S&O-aanvraag nog (vormvrij) indienen met het aanvraagprogramma op RVO.nl.

Op tijd S&O-verklaring aanvragen

Houd er rekening mee dat het aanvragen van e-Herkenning enkele dagen duurt. Een aanvraag voor een S&O-verklaring moet u altijd uiterlijk één kalendermaand doen voor aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft. Als u vanaf juli 2014 S&O-projecten gaat uitvoeren, moet u de aanvraag dus uiterlijk eind mei indienen.

Per 2016 pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

Sinds 1 januari 2014 ligt de pensioenrichtleeftijd op 67 jaar. Het ziet ernaar uit dat deze met ingang van 2016 nog een jaartje omhoog gaat. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën kortgeleden aangegeven aan de Eerste Kamer.

Staatssecretaris Wiebes heeft begin april een brief naar de Eerste Kamer gestuurd naar aanleiding van vragen over het wetsvoorstel voor versobering van het Witteveenkader voor pensioenen. Hierin geeft hij onder meer aan dat de fiscale pensioenrichtleeftijd naar verwachting per 1 januari 2016 naar 68 jaar gaat. Dit betekent dat pensioenaanbieders voor de opbouw van pensioen zullen rekenen met een opbouwperiode tot aan de 68e verjaardag. Wie eerder met pensioen wil, krijgt een lagere pensioenuitkering.

Doelgroepverklaring nodig voor premiekorting

Vanaf 1 juli 2014 mag u een tijdelijke premiekorting toepassen als u jongeren die uit de WW of bijstand komen een baan aanbiedt. U heeft daarvoor wel een doelgroepverklaring nodig die de werknemer kan opvragen bij UWV of de gemeente.

De premiekorting geldt voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een WW- (Werkloosheidswet) of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen en geldt tot en met 31 december 2015. Neemt u in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen.

De werknemer die u aanneemt moet tussen de 18 en de 27 jaar oud zijn bij het aangaan van het contract, het contract moet minimaal zes maanden gelden en de werknemer moet ten minste 32 uur per week werken. U moet daarnaast kunnen bewijzen dat de werknemer op het moment dat hij aangenomen werd, recht had op een WW- of bijstandsuitkering. Dat bewijs levert u door de werknemer een doelgroepverklaring aan te laten vragen.

Doelgroepverklaring ook nodig bij vijftigjarigen en ouder

De werknemer is degene die de doelgroepverklaring moet aanvragen. Als hij een WW-uitkering ontvangt, kan hij dat sinds 1 mei doen bij UWV. Ontvangt hij een bijstandsuitkering, dan is de gemeente de instantie die de verklaring afgeeft. De aanvraag bij het UWV kan telefonisch via UWV Telefoon Werknemers: 0900 92 94 (lokaal tarief). De werknemer kan er bij de aanvraag voor kiezen om UWV te machtigen om de doelgroepverklaring rechtstreeks aan uw onderneming te sturen. U bewaart de verklaring vervolgens bij de salarisadministratie en kunt de premiekorting toepassen. Ook als u premiekorting wilt toepassen omdat u een werknemer heeft aangenomen die vijftig jaar of ouder is, heeft u trouwens zo’n doelgroepverklaring nodig. Het aanvragen van die verklaring gaat op dezelfde manier als bij een jongere werknemer.

Valse e-mail vraagt om belastingaangifte te doen

De Belastingdienst waarschuwt mensen voor valse e-mails die als afzender info-digi1@taxi.nl hebben en waarin wordt verzocht om belastingaangifte te doen.

Open de e-mails niet, maar verwijder deze meteen. De e-mails zijn niet afkomstig van de Belastingdienst. De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail wordt nooit om persoonlijke gegevens gevraagd, aldus de fiscus.

Reactie: Wilt u reageren? Stuur een e-mail naar nieuwsbrief@wolfsbergenvanhaarlem.nl

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels