Niet betalen van belastingen strafbaar

Met ingang van 1 januari 2014 is er in het kader van de fraudebestrijding een nieuw instrument aan het instrumentarium van de fiscus toegevoegd wat niet alleen gevolgen heeft voor kwaadwillende, maar ook voor goedwillende belastingbetalers. Het niet, gedeeltelijk niet dan wel te laat betalen van aangiftebelastingen (zoals loon – en omzetbelasting) is met ingang van 1 januari 2014 strafbaar.


Nihil aangifte

De sanctie bedraagt een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 81.000) of indien dit bedrag hoger is, ten hoogste het bedrag van de te weinig betaalde belasting.

In de praktijk van alle dag komt het wel eens voor dat een ondernemer die als bijvoorbeeld de BTW – aangifte moet worden gedaan, op dat moment nog niet over alle gegevens beschikt en voorlopig dan maar een ‘nihil’ aangifte indient, om in ieder geval de deadline voor indiening te halen, en deze zo snel mogelijk, zodra hij wel over alle relevante gegevens beschikt, laat volgen door een juiste en volledige aangifte. Vanaf 1 januari 2014 loopt deze ondernemer een extra risico. De “nihil” aangifte, die hij bewust heeft ingediend, leidt ertoe dat hij op dat moment ook geen BTW betaald, terwijl die, als hij de juiste aangifte had gedaan, wel verschuldigd was. Dit is een bewust niet betalen en vanaf 1 januari strafbaar!

 

Betalingsverplichting

Daar deze nieuwe regeling ook de goedwillende ondernemers treft, is het nog meer dan al het geval was van belang dat aangiften tijdig, juist en volledig worden gedaan en dat ook het juiste en volledige bedrag aan bijvoorbeeld loonheffing en BTW tijdig worden betaald. Was voor 1 januari 2014 het niet of te laat betalen van BTW en loonheffing niet strafbaar en kon vanuit die optiek het vorenstaande voorbeeld waarbij er een nihil – aangifte BTW werd ingediend, bijvoorbeeld omdat de relevante gegevens nog ontbraken, snel daarna gevolgd door een volledig en juiste aangifte en betaling, het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting niet tot strafbaarheid leiden, is dat na 1 januari 2014 wél het geval. En zoals we gezien hebben kan dit niet geheeld worden door een latere alsnog juiste betaling. Het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting is en blijft strafbaar. De sanctie bedraagt een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vijfde categorie (€ 81.000) of indien dit bedrag hoger is, ten hoogste het bedrag van de te weinig betaalde belasting.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels