Nieuwsbrief Januari 2014

Forfait eigen woning omhoog in 2014

Het percentage van het eigenwoningforfait gaat volgend jaar iets omhoog. U moet dus een hoger percentage van uw WOZ-waarde tot uw inkomen rekenen. Daarnaast kunt u per 1 januari 2014 te maken krijgen met een lager aftrektarief voor de kosten van de eigen woning.
 
Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een bouw dat uw eigendom is. Het gebouw moet daarnaast voor duurzaam eigen gebruik als hoofdverblijf ter beschikking staan. Heeft u een eigen woning, dan moet u het eigenwoningforfait toepassen en een percentage van de WOZ-waarde tot het inkomen in box 1 rekenen. Voor de WOZ-waarde gebruikt u de beschikking die u van de gemeente ontvangt met als peildatum 1 januari van het vorige jaar.

Aftrek kosten eigen woning
Op dit moment kunt u de kosten van de eigen woning – waaronder de hypotheekrente – nog aftrekken tegen het hoogste tarief van 52% in box 1. Dit gaat veranderen. Per 1 januari 2014 gaat het tarief waartegen u de kosten in de vierde belastingschijf kunt aftrekken elk jaar met 0,5%-punt naar beneden. Uiteindelijk moet het tarief uitkomen op 38%. In 2014 bedraagt het aftrektarief dus niet 52%, maar 51,5%.


Subsidie leerwerkplek is maximaal €2.700

EenUw organisatie ontvangt volgend jaar maximaal € 2.700 subsidie voor een leerwerkplek vanuit de subsidieregeling praktijkleren, die in 2014 de afdrachtvermindering onderwijs vervangt. Als u een dergelijke plek aanbiedt, ontvangt u dit bedrag (naar rato) achteraf.
 
Biedt uw organisatie een half jaar begeleiding aan een werknemer die een leerwerktraject volgt, dan is de vergoeding naar rato en kunt u in dat geval maximaal € 1.350 krijgen. Het aantal weken begeleiding is het uitgangspunt. Een volledig studiejaar is 40 weken (mbo) of 42 weken (hbo). Elke week minder begeleiding betekent ook een lager subsidiebedrag.
Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft er bewust voor gekozen om de subsidie achteraf te verstrekken. Als de subsidie vooraf zou worden toegekend en het subsidieplafond wordt bereikt, zouden bepaalde werkgevers geen subsidie kunnen krijgen. Ook zou het dan niet mogelijk zijn om halverwege het jaar te starten met de begeleiding van een werknemer die een leerwerktraject volgt.

Langer op uw subsidie wachten
Uw organisatie moet de subsidieaanvraag elektronisch indienen bij Agentschap NL. Vervolgens duurt het maximaal 13 weken voordat u subsidie ontvangt. Overigens zult u bij uw eerste subsidieaanvraag langer op uw subsidie moeten wachten. De minister heeft aangegeven dat werkgevers bij de eerste aanvraag pas na gemiddeld vijf maanden hun subsidie zullen ontvangen.

Lening eigen woning bij familie, uw bv of buitenlandse bank

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij iemand die niet verplicht is om gegevens aan de Belastingdienst door te geven? Bijvoorbeeld een familielid, uw bv of een niet in Nederland gevestigde bank. En bent u verplicht de lening af te lossen om renteaftrek te krijgen? Dan moeten de gegevens over uw lening aan de Belastingdienst worden doorgeven. Als dit niet gebeurt, dan heeft u geen recht op (hypotheek)renteaftrek.

Gegevens van uw lening
De gegevens die moeten worden doorgegeven zijn:

 • de naam en adresgegevens van u en de geldlener
 • uw burgerservicenummer
 • de startdatum van de lening
 • de hoogte van het bedrag
 • de looptijd in maanden
 • het rentepercentage
 • de manier van aflossen (annuïtair of lineair)
Wanneer geeft u de gegevens door?
U moet de gegevens insturen als u aangifte doet over het jaar waarin u de overeenkomst afsloot, maar uiterlijk voor 31 december van het jaar na het jaar waarin u de (hypothecaire) lening hebt afgesloten.
Als er tijdens de looptijd van de lening eigen woning iets wijzigt in de gegevens die u hebt ingestuurd, dan geeft u dat door binnen een maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond

Nieuwe publicatieregels voor bestuurder ANBI

Bent u bestuurder bij een algemeen nut beogende instelling (ANBI), dan krijgt u vanaf 1 januari 2014 te maken met nieuwe regels. Vanaf die datum bent u namelijk verplicht om op de website van uw organisatie een aantal gegevens te publiceren. Ook de Belastingdienst zal vanaf dan meer details over uw organisatie op internet zetten.

De Belastingdienst heeft onlangs alle bestuurders van ANBI’s geïnformeerd over de op handen zijnde wijzigingen door de komst van het online ANBI-register. Voor enkele organisaties geldt echter een uitzondering van de publicatieplicht.

Beloningsbeleid op uw website zetten
De volgende gegevens moet u op uw website openbaar maken:

 • de naam van uw organisatie;
 • het RSIN/fiscaal nummer;
 • contactgegevens;
 • doelstelling;
 • beleidsplan;
 • bestuurssamenstelling;
 • namen van u en uw mede-bestuurders;
 • beloningsbeleid;
 • verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • financiële verantwoording.
Ook brancheorganisatie mag uw gegevens publiceren
Beschikt uw organisatie niet over een eigen internetsite, maar is er wel een overkoepelende brancheorganisatie in uw sector? Dan kunt u ermee volstaan deze informatie over uw organisatie op de site van de brancheorganisatie te publiceren.

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels