Belangrijkste wijzigingen aangifte IB 2016

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen in de aangifte Inkomstenbelasting 2016.

Algemeen

De belastingtarieven in box 1 (werk en woning) zijn in 2016 aangepast. In de 1e schijf (tot en met € 19.922) bedraagt het belastingtarief 36,55% (= verhoging van
0,5%) In de 2e - 3e schijf zijn de tarieven juist verlaagd van 42% naar 40,4%. Voor de hoogste schijf is het tarief nog altijd 52%.

Iedereen met een inkomen van meer dan € 19.922 krijgt over belastingjaar 2016 minder korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen dan in het jaar ervoor. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting uitvalt. De groep met een inkomen vanaf € 66.417 krijgt geen algemene heffingskorting. Lagere inkomens krijgen juist meer korting.

Werkenden

De maximale arbeidskorting valt in 2016 hoger uit. Het gaat om maximaal € 3.103 tegen € 2.220 in 2015. Vanaf een inkomen van € 34.015 wordt de arbeidskorting lager. Bij een inkomen vanaf
€ 111.590 is er geen korting.

Het belasten van bijzondere beloningen zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkeringen, wijzigt in 2016. Tot 2016 mochten werkgevers voor het berekenen van de loonheffing zowel de tabel voor regulier loon als de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken. Vanaf 2016 is alleen nog de tabel bijzondere beloningen toegestaan. Ook houdt deze tabel er meer rekening mee dat de arbeidskorting inkomensafhankelijk is. Hierdoor is de kans kleiner dat werknemers bij de aanslag inkomstenbelasting over 2016 moeten bijbetalen of grote bedragen terugkrijgen.

Voor werknemers die hun nieuwe auto van de zaak privé gebruiken, is de bijtelling aangepast. Wagens die per kilometer 50 gram CO2 of minder uitstoten, worden voortaan met 15% van de cataloguswaarde belast in plaats van met 7%. Voor auto's die meer dan 50 gram en meer dan 106 gram CO2 uitstoten, gelden respectievelijk tarieven van 21% en 25%.

Ouders

Ouders kunnen bij de belastingaangifte over 2016 voor het laatst de waarde van de kinderalimentatie opgeven als een schuld in box 3 (sparen en beleggen). Het gaat om de waarde van toekomstige verplichtingen voor het levensonderhoud van hun kinderen.

De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting is in 2016 hoger. Dit is een korting voor werkende ouders met kinderen van onder de twaalf jaar. De korting is maximaal € 2.769.

Ouderen

De ouderentoeslag is in 2016 vervallen. Dit was een extra verhoging van het heffingsvrij vermogen. Voor 2016 betekent dit dat € 24.437 van hun vermogen is vrijgesteld van belasting. De afschaffing kan ook gevolgen hebben gehad voor de toeslagen die zij in 2016 hebben ontvangen.

Ook de tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden is komen te vervallen. Mensen die deze heffingskorting in 2015 ontvingen, betalen over belastingjaar 2016 maximaal € 61 meer belasting.

Spaarders

Per 2016 is de vrijstelling voor de spaarloonregeling vervallen. Spaarders die begin vorig jaar nog een geblokkeerd spaartegoed hadden dat onder de spaarloonregeling valt, moeten dit opgeven bij hun bezittingen in box 3 (sparen en beleggen).

Het heffingsvrij vermogen voor 2016 is verhoogd naar € 24.437. Over dit deel van het vermogen hoeft geen belasting betaald te worden. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag.

Woningbezitters

Woningbezitters kunnen over 2016 minder hypotheekrenteaftrek krijgen. De aftrek in de hoogste belastingschijf gaat tot 2041 jaarlijks omlaag. Voor belastingjaar 2016 betekent dit dat een huizenbezitter in de hoogste belastingschijf hypotheekrente mag aftrekken tegen het tarief van 50,5 procent. Het gaat dan om het belastbare inkomen vanaf € 66.422.

Particulieren die een lening voor een eigen woning hebben afgesloten bij een familielid, een bv of een buitenlandse bank, moeten dit voortaan opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting. Voorheen moesten deze gegevens nog via een apart formulier worden doorgeven.

Er is ook iets veranderd voor werknemers die bij hun werkgever een personeelslening hebben afgesloten. Wie zo'n lening heeft, betaalt daarover een rente die lager is dan de marktrente. Vanaf 2016 moeten ze belasting betalen over het voordeel dat zij hierdoor hebben. Het voordeel wordt bij het loon opgeteld en dus meegenomen in de loonbelasting. Als de personeelslening voor een eigen woning is bedoeld, dan is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld aftrekbaar.

Verder wordt het eigenwoningforfait voor woningen van meer dan € 1.050.000 anders berekend. Voor het belastingjaar 2016 wordt gerekend met een percentage van 2,35%.

Personen die in 2016 van hun ouders een schenking hebben gekregen voor het kopen van een woning of het aflossen van hun hypotheek, komen mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van de schenkbelasting. Dit geldt voor kinderen van tussen de 18-40 jaar die dit bedrag voor 31 december 2016 daar ook daadwerkelijk aan besteed hebben. Als de schenking was bedoeld voor het onderhouden of verbeteren van een woning, dan moet dit bedrag voor 31 december 2018 ingezet worden. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft over een gift van € 53.016 geen schenkbelasting te betalen.


Gepubliceerd: 30 maart 2017

Terug

Tips

Huwelijk buiten gemeenschap van goederen?

Heeft u uw jaarlijkse verrekening al uitgevoerd?

Nederlands Engels