Nieuws

Top 10 plannen Prinsjesdag

Vorige week was het Prinsjesdag. De nieuwe belastingplannen voor 2019 liggen op tafel. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2019 zetten we dan ook nu al voor u op een rij.

Let op! De meeste voorstellen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Pas eind december, na de stemmingen in de Eerste Kamer, is een en ander definitief.

1: Invoering tweeschijvenstelsel in 2021
De inkomstenbelasting voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd kent vanaf 2021 nog maar twee in plaats van vier belastingschijven. Het basistarief van 37,05% geldt dan tot een inkomen van € 68.507. Daarna geldt het toptarief van 49,5%.
Door de vernieuwde tariefstructuur nemen de besteedbare inkomens in het basistarief toe, aangezien de belastingheffing bijna met 4% daalt. AOW-gerechtigden krijgen in het vernieuwde stelsel van 2021, net als nu, ook aangepaste tarieven van 19,15%, 37,05% en 49,5%.
De huidige tarieven van 36,55%, 40,85% en 51,95% worden in 2019 aangepast naar 36,65%, 38,10% en 51,75%.

2: Box 2 tarief stijgt minder hard
In de miljoenennota stijgt in box 2 van de inkomstenbelasting het belastingtarief voor het inkomen uit aanmerkelijk belang aandelen naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021. Dit nadat eerder in het regeerakkoord werd aangekondigd dat het tarief van box 2 in 2020 en 2021 zou worden verhoogd naar respectievelijk 27,3% en 28,5%. Het huidige tarief is 25%.

3: Verhoging btw-tarief naar 9%
Per 1 januari 2019 gaat het lage btw-tarief omhoog van 6% naar 9%. Dit betekent dat de btw op bijvoorbeeld levensmiddelen, sportbeoefening en recreatie wordt verhoogd.

4: Toptarief vennootschapsbelasting 22,25%
In het regeerakkoord is door regeringspartijen afgesproken dat het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd. Per 1 januari 2019 bedraagt het laagste vennootschapsbelastingtarief 19%. In 2021 gaat het tarief verder omlaag naar 16% voor een belastbaar bedrag tot € 200.000.
Het tarief voor belastbare bedragen boven de € 200.000 zakt echter niet naar de afgesproken 21%, maar zal maximaal € 22,25% bedragen in 2021. In 2019 is het hoogste tarief voor de vennootschapsbelasting 24,3%.

5: Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf
De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vpb wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet verder meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.
Een voorbeeld: stel de WOZ-waarde van een pand is € 1.000.000 en de boekwaarde is € 900.000. In de oude situatie mocht tot 50% van de WOZ-waarde, in dit voorbeeld tot € 500.000, worden afgeschreven. In de nieuwe plannen mag niet meer onder de WOZ-waarde worden afgeschreven. In dit voorbeeld is er geen afschrijving meer mogelijk.

Let op! Deze maatregel is alleen van toepassing op vennootschapsbelastingplichtigen.

6: Verrekening verliezen in de vennootschapsbelasting beperkt
In 2019 kunnen ontstane verliezen in de vennootschapsbelasting in plaats van negen jaar nog maar zes jaar voorwaarts met winsten verrekend worden. Verliezen die zijn ontstaan voor het boekjaar 2019 kunnen nog steeds negen jaar voorwaarts met positieve resultaten verrekend worden.

7: Afschaffing dividendbelasting
Ondanks de vele ophef wordt de dividendbelasting per 1 januari 2020 afgeschaft. De voornaamste reden voor afschaffing is het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.
Invoering van een bronbelasting op dividenden moet er vanaf 1 januari 2020 voor zorgen dat belastingontwijking wordt voorkomen. Hierdoor zullen dividenduitkeringen binnen concernverband aan lichamen die in laagbelastende landen zijn gevestigd worden belast. Hetzelfde geldt bij misbruik.
Vanaf 1 januari 2021 zal ook een bronbelasting op interest en royalty’s van kracht worden.

8: 7% bijtelling op fiets van de zaak
Wanneer een werkgever een fiets van de zaak ter beschikking stelt aan een werknemer wordt het privégebruik belast. Het kabinet heeft besloten de huidige regeling voor vaststelling van dit privégebruik te vereenvoudigen, door per 1 januari 2020 een bijtelling op basis van een vast percentage in te voeren. De bijtelling bedraagt 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenadviesprijs.

Let op! De bijtelling is al van toepassing op het moment dat de werkgever de fiets aan de werknemer ter beschikking stelt voor woon-werkverkeer.

9: Maximale looptijd 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar
Per 1 januari 2019 wordt de looptijd van de 30%-regeling voor werknemers uit het buitenland verkort van acht naar vijf jaar. Er is geen overgangsrecht, waardoor de looptijd van alle lopende regelingen ook met drie jaar worden ingekort. Alle huidige beschikkingen die geldig zijn tot en met 1 januari 2022, vervallen per 1 januari 2019. Hiermee vervalt ook de voordelige keuzeregeling voor de partiële buitenlandse belastingplicht voor deze werknemers per 1 januari 2019.
In de nieuwe kabinetsplannen is alleen voor internationale schoolgelden een overgangsrecht van toepassing. Als kosten voor het schooljaar 2018/2019 na 1 januari 2019 vallen, maar binnen de oorspronkelijke looptijd, mogen deze schoolgelden alsnog belastingvrij worden vergoed of verstrekt.

10: Arbeidskorting stapsgewijs verhoogd
De arbeidskorting wordt in de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar € 3.941 in 2021. Vanaf een inkomen van € 36.344 wordt de arbeidskorting tot nihil afgebouwd. De verhoging van de arbeidskorting is bedoeld om (meer) werken lonender te maken.

Rekening-courantmaatregel voor AB-houders
Naast de bovenstaande wijzigingen is het kabinet bezig met het uitwerken van een zogenoemde rekening-courantmaatregel. Deze maatregel zou inhouden dat na 1 januari 2022 een DGA nog maar € 500.000 onbelast kan lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, als inkomen uit aanmerkelijk belang. Voor bestaande eigenwoningschulden bij de eigen bv zal een overgangsmaatregel worden getroffen.
Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de Miljoenennota was sprake van een invoeringsdatum van 2020, deze datum is vorige week al doorgeschoven naar 2022. In de loop van 2019 zal het definitieve wetsvoorstel worden gepresenteerd.

Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen u waar nodig van de juiste adviezen voorzien.

Laat een comment achter

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×