Nieuws

Einde aan STAK in fiscale eenheid

Op grond van de in december 2016 aangenomen Wet aanpassing fiscale eenheid kunnen dochtermaatschappijen waarvan de aandelen zijn gecertificeerd en worden gehouden door een stichting administratiekantoor (STAK) niet langer in een fiscale eenheid vennootschapsbelasting worden gevoegd. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor reeds bestaande fiscale eenheden. Om te voorkomen dat de fiscale eenheid verbreekt, zal ook in bestaande gevallen de certificering vóór 
1 januari 2018 moeten worden opgeheven.

Voor de totstandkoming van een fiscale eenheid is vereist dat een moedermaatschappij middellijk of onmiddellijk ten minste 95 procent van de juridische en economische eigendom van de in de fiscale eenheid te voegen dochtermaatschappijen bezit. Tot de datum van inwerkingtreding van het genoemde wetsvoorstel op 9 december 2016, kon op basis van het zogenoemde STAK-arrest (HR 18 juni 2010, nr. 08/03662, ECLI:NL:HR:2010:BK3803) een dochtermaatschappij ook in de fiscale eenheid worden opgenomen als het stemrecht op de aandelen door de STAK werd uitgeoefend conform instructies van de certificaathouder/moedermaatschappij. 

Vanaf 9 december 2016 is de bezitseis aangescherpt. Materiële zeggenschap door de moedermaatschappij is niet meer voldoende; de moedermaatschappij moet 95 procent houden van de gehele juridische én economische eigendom. 

De staatssecretaris van Financiën heeft desgevraagd aangegeven dat de aanscherping van de bezitseis nodig is ter voorkoming van uitvoeringsproblemen bij de beoordeling van materiële zeggenschap ten aanzien van in andere EU-landen gevestigde moeder- of tussenhoudstermaatschappijen.

Overgangsmaatregel
                        
De gewijzigde regelgeving kan ook gevolgen hebben voor reeds bestaande fiscale eenheden. Om die reden heeft de staatssecretaris een overgangstermijn gesteld van twee jaar. De aangescherpte bezitseis geldt voor bestaande structuren met ingang van het boekjaar dat aanvangt nadat twee jaren zijn verstreken na de indiening van het wetsvoorstel. Aangezien het wetsvoorstel is ingediend op 8 oktober 2015 eindigt de overgangstermijn op 31 december 2017. 

Nu actie nodig

Om te voorkomen dat de fiscale eenheid verbreekt, zal ook in bestaande gevallen de certificering moeten worden opgeheven. Dit moet uiterlijk geregeld zijn met ingang van de start van het boekjaar dat aanvangt na 15 oktober 2017. Vangt het boekjaar aan per 1 januari, dan heeft u voor de decertificering van de aandelen nog tot 1 januari 2018.

Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn bij het aanpassen van de concern- c.q. zeggenschapsstructuur om ervoor te zorgen dat de fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet verbreekt.

Laat een comment achter

Inloggen

Kies hieronder voor welk jaar u wilt inloggen:

 

×

Algemene voorwaarden

Kies hieronder welke algemene voorwaarden u wilt inzien:

 

×